Avaluem la seva audició

Quines proves em fan el primer dia?

Per poder avaluar l’estat de la seva audició necessitem l’ordre de 45 minuts per realitzar-li unes proves d’audició completes, consistents en Videotoscopia, Impedanciometria i Audiometria.

Una audiometria consisteix en la recerca del llindar d’audició, és a dir la mínima quantitat d’intensitat de so que necessita per poder sentir, prova subjectiva.
Per comprovar la correcta transmissió del so a través de l’oïda mitjana, prova objectiva, es realitza una impedanciometria.

A Òptica Hispano disposem d’una càmera sonoamortiguada per realitzar estudis d’audiometria. Un examen realitzat per especialistes en audició pot detectar el problema i oferir­-vos solucions per millorar la capacitat i el confort auditius. Les proves tenen com a objectiu detectar, localitzar, quantificar i rehabilitar en cas que hi hagi qualsevol disfunció del sistema auditiu.